13.02.2017 Tarihli Kamuoyu Duyurusu

Aynı ortak amaç doğrultusunda tüm insanların barış ve mutluluğunu hedefleyen, tamamen bağımsız yasal dernek yapılanmaları içinde farklı gelişim aşamalarında çalışmalar yapan, aşağıda adları yazılı dört mason kuruluşunun yöneticileri, kamuoyunda “Mason “ sözcüğünün geneli kapsayan bir karşılık bulduğunu dikkate alarak, ortak bir açıklama yapma gereğini duymuşlardır.

Derneklerimizin ya da çalışma birimlerinin, din ve politika konularında belirleyici bir davranış içinde bulunmaları ya da üyelerini böyle bir tutuma yönlendirmeleri söz konusu değildir. Tüm üyelerimiz inanç ve politik düşüncelerini bireysel kimlikleriyle ve tam bir özgürlük içinde geliştirebilir, toplumsal yaşamda istediği uygulamalarda bulunabilir ancak bunları Masonluk ortamına taşıyamaz. Geleneklerimizin ve tüzüklerimizin gereği olarak, mason dernekleri din ve politika konularında taraf olamaz.

Ülkemizi terör bataklığına çekmek isteyen bazı örgütlerden söz ederken, kimi kişilerin kullandığı “masonik yapılanma” sözcüğü büyük bir bilgi eksikliğinden kaynak bulmakta ve hepimizi rencide etmektedir. Farklı ülkelerde ve farklı zamanlarda, Masonluk adının gizli yapılanmalarla birlikte anılmasına neden olmuş değişik örgütlenmelerin yarattığı algıyla ve böylesi yapılanmalarla hiçbir surette ilgimiz yoktur ve olamaz. Ülkemizdeki masonik yapılanmalar tümüyle yasal dernek çatısı altında, tam bir açıklık ve şeffaflıkla çalışmaktadır. Üye listelerimizden çalışma kitaplarına, iç ve dış yazışmalarımızdan toplantı tutanaklarımıza kadar her şey kayıt altındadır ve ulusal yasalara bağlılık kurumsal ya da bireysel her türlü çıkarın üstündedir. Mason kurumlarımızın asla gizli bir yapılanması yoktur; üye olmayanlara kapalı olan çalışmalarımız her zaman devlet denetimine açıktır. Aslında ilgili olmayanlara kapalı çalışmak sadece Masonluğa özgü değildir, hemen her kurum ve kuruluşta aynı ilke geçerlidir.

Kurumsal ilkeleri ve evrensel gelenekleri insan sevgisinde ve barış ülküsünde somutlaştıran düşünsel çalışmalarımız, üyelerimizin bireysel gelişimine yöneliktir.

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
İstanbul, 13 Şubat 2017

Mason Derneği
Büyük Mason Mahfili Derneği
Kadın Mason Büyük Locası
Kadın Mason Derneği

Kamuoyu Duyurusu 05.10.2016

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan BM Uluslararası Ceza Mahkemeleri yargıcı, emekli Büyükelçi Aydın Sefa Akay’ın derneğimizin üyesi olmadığı ve kendisiyle hiçbir şekilde ilişkimiz olmadığını duyururuz.

Her zaman tekrarladığımız üzere “Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik” ilkelerimiz ile kimden ve ne şekilde gelirse gelsin, demokrasiyi askıya alma amacı taşıyan darbe ve antidemokratik her tür baskılara yönelik girişimlere karşı olduğumuzu, demokratik parlamenter sistemimizi koruyarak anayasamızda belirtilen ilkelere, “ülkemizin bütünlüğüne” ve “Cumhuriyetimizin niteliklerine” her zaman bağlı kalacağımızı yineliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz,
Büyük Mason Mahfili Derneği

Özgür Masonlar Büyük Locası Bildirisi

Değerli Ziyaretçimiz,

Özgür Masonlar Büyük Locasının (Büyük Mason Mahfili Derneğinin) 50. yılını coşkuyla ve heyecanla kutladığımız bu dönemde, yeni internet sitemiz ile sizlere sesleniyoruz.  Aklın özgür ve tüm insanların kardeş olduğu, sevgi dolu bir dünya özlemiyle 50. yılımız kutlu olsun.

Uygarlık tarihi boyunca tüm insanlık, hep daha güzel, daha iyi, daha mutlu ve daha özgür bir dünya özleminin peşinden gitti. Tarihin inişli çıkışlı serüveninde, yaşamın kalitesini iyileştirmeye ve yaşama sevincini pekiştirmeye dönük bu soylu arayıştan hiç vazgeçmedi insanoğlu.  Bu özlem doğrultusunda kendine özgü yöntemlerle aydınlanma çalışmalarını yürüten Masonluk, yöntemlerini uygarlık tarihi boyunca deneye deneye geliştirirken, ayırım yapmaksızın tüm kültürlerden de yararlanmasını bildi.  Çalışmalarımız, tüm insanlığın ortak kültür mirası olan bu görkemli tarihsel birikim ve deneyimlerin ışığında gerçekleşmektedir.

1966 yılında Büyük Mason Mahfilinin kuruluşu da aklın özgürlüğünde gerçeği, sevginin gücünde erdemleri hedefleyen bu yapıyla, ufku geniş ve yürekli kardeşlerimizin önderliğinde gerçekleşti.  Her zaman, önyargıya karşı kuşkuyu, kaderci edilginliğe karşı yöntemli ve etkin bilimselliği savunan bu kardeşlerimiz, ülkemiz ve dünya Masonluk tarihinde geniş yankı bulan bu girişimleriyle Özgür Masonlar Büyük Locasının temelini attı.  Onları sevgiyle ve saygıyla anıyoruz.

Türk Masonluğunda 1950’li yıllarda filizlenmeye başlayan yeniden yapılanma döneminin doğal bir sonucu olarak kurulan Özgür Masonlar Büyük Locası, 1909’dan günümüze devam eden Gelişimsel Masonluk anlayışını devam ettirmenin onurunu ve sorumluluğunu taşımaktadır.

Doğuşundan günümüze Dünya Masonluğuna baktığımızda, günümüzde Masonluk, birbirinden farklı anlayışlar ve değişik uygulamalarla çok zengin bir çeşitliliğe sahiptir.

Bu noktada söz konusu bu farklılıkları sistematik olarak kavrayabilmek, Türk Masonluk tarihinde 1965-66 olayları olarak anılan ve Büyük Locamızın doğumunu hazırlayan gerekçeleri anlayabilmek ve özümseyebilmek için önem arz eder.

İlk ortaya çıkışından başlayarak Masonluk, insan aklının bir ürünü olmuştur.  Masonluğun ilkeleri, çalışma yöntemleri, tüzükleri ve kuralları her zaman insan aklının üretimleri sonucunda belirlenmiştir.

Masonluk, kültürden uygarlığa, entelektüellikten aydınlanmaya ve bilgili olmaktan bilgeliğe uzanan bir geçiş süreci olan “aydınlanma ve bilgelik yoludur.”

Uygarlık tarihinin akışında Rönesans ve reformun getirileri olan özgür düşünce ve vicdan özgürlüğüne, aklın ve bilimin gerçeklerini de ekleyerek, 18. yüzyıl Avrupası’na damgasını vuran aydınlanma çağı ve düşünürleri, batı dünyasının salt dine dayalı toplumsal yaşamını ve tanrısal destekli egemenlik kavramını sorgulamıştır.

Toplumsal ve dinsel kademeleri, insan hakları üzerine temellendiren aydınlanma felsefesi, insanın düşünce ve yaşama özgürlüğünün evrensel niteliğini ortaya koyar.  Aydınlanma Çağı’nın somut sonuçları Fransız Devrimi ile alınmış; insan hakları, eşitlik, yaşam hakkı ve özgürlük kavramları Avrupa’yı aşarak dünyaya yayılmıştır.

Daha sonra 19. yüzyılda, katı din kurallarının devlet ve siyaset dünyasından çıkartılması akımı yaygınlaşmış ve din ile devlet işlerinin ayrılığı ilkesi, çağdaş demokratik yapılarca laiklik doğrultusunda benimsenmiştir.

Günümüzde Masonluk, geleneksel masonik ilkelerinin benimsenmesi doğrultusunda yukarıda açıklamaya çalıştığımız “aydınlanma” kavramının çağdaş uygulaması açısından farklılaşmıştır.

Masonluğun insan aklının ürünü olduğu konusunda hiçbir kuşku yokken; mason olmanın temel şartını, her insanın özgür iradesi ve vicdani kanaatine göre dilediği inanç sistemine veya dilediğine inanma özgürlüğüne bırakmak yerine, zorunlu olarak mutlaka inanmaya iten kurallar, bu farklılaşmanın ana gerekçesini oluşturmuştur.  Bu konu, düzenli olan ve olmayan Masonluk kavramı tartışmalarına yol açmıştır.

Üzerinden 50 yıl geçtikten sonra, artık her kurumun kendi benimseyiş ve saygınlıklarıyla kendi düzenlerini yürütmeleri ve gittikçe gelişen bir şekilde birbirleriyle kardeşçe ilişkiler kurmaları, Türk Masonluğunun önemli ve anlamlı kazancıdır.

Eleştirel akıl ve bilimsel yöntemle gerçeğe yönelmenin aydınlığını, deneyim ve birikimlerimizi yeniden yorumlayarak gelişime dönüştürebileceğimizin farkındayız.  Özgür Masonlar Büyük Locası, kardeşlik sevgisinin esas olduğu ve ortak aklı kullanmayı ödünsüz temel şart koşan yönetim anlayışını inançla sürdürecektir.

Bu bağlamda sosyal medyada, yazılı ve sözlü basında Masonluğa sürekli olarak eleştiri ötesinde tutarsız ve temelsiz iddialarda bulunanların, kesinlikle Masonlukla ilgili gerçekleri yansıtmadıkları ve halkımızı, kamuoyunu sürekli yanılttıkları için en çok merak edilen konulara ait aşağıdaki resmi açıklamaların yapılması gerekli ve yararlı görülmüştür:

1- Masonluk kesinlikle GİZLİ bir topluluk DEĞİLDİR.  Derneğimiz, TC Anayasası çerçevesinde, Dernekler Yasası’na uygun, TC İçişleri Bakanlığı, Valilik ve Kaymakamlıklar ile Dernekler Müdürlüğü denetiminde yasal bir dernek olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.  Yöneticilerimiz ve üyelerimiz devletimizce bilinmektedir.

2- Masonluk dünyada tek bir noktadan yönetilen ve belirli kesin kurallar bütünlüğüne sahip bir kurum da değildir.  Dünyanın değişik bölgelerindeki farklı mason organizasyonları birbirlerinden farklı ve kendi ülkelerinin yasal statülerine göre çalışan bağımsız organizasyonlardır.  Özgür Masonlar Büyük Locası (Büyük Mason Mahfili Derneği) yurtdışında hiçbir büyük locaya veya ülkeye veya otoriteye bağlı olmayan, tamamen bağımsız ve saygın bir dernektir.  Bu sebeple, bu konuda temeli olmayan ve resmiyet taşımayan herhangi bir bilgi, hiçbir zaman doğru değildir ve gerçeği açıklamaz.

3- Masonluğun, ülkenin politik ve ekonomik varlığını kontrol etmek gibi bir amacı kesinlikle yoktur ve hiçbir zaman olmamıştır.  Masonluk, İlluminati veya benzer cemaatler gibi gizli bir topluluk da asla değildir ve bu gizli örgütlerle hiçbir benzerliği, organik bağı ve ilişkisi yoktur ve hiç olmamıştır.

4- Masonluk, akılcılık, bilimsellik, insancıllık ve insanlığın oluşumundan bu yana ortaya çıkan, insanlığın gelişimine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmuş tüm kültürlere açık bir kardeşlik kurumudur.  Gizli değildir ve çalışmalarını, geleneklerine göre sadece üyelerine açık olarak yürüten bir kurumdur.

5- Temeli insan sevgisi olan “Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik” ilkesi, “Bilimsel, Laik ve İnsancıl” felsefesi, asla ve kesinlikle “din karşıtlığı” olarak nitelendirilemez.  Tüm üyelerimizin özgür iradeleriyle, diledikleri inanç sisteminde ve diledikleri dinde bulunmaları serbesttir.

Değerli ziyaretçimiz, sitemizde Masonlukla ilgili doğru ve gerçek bilgileri bulabileceğinizden emin olabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Özgür Masonlar Büyük Locası