Zorunlu Kamuoyu Açıklaması

Son günlerde ADNAN OKTAR adlı şahıs üzerinden kamuoyunda MASONLUK hakkında olumsuz algı yaratacak gerçek dışı haberler yayınlanmaktadır.

Özgür Masonlar Büyük Locası (Büyük Mason Mahfili Derneği) olarak ne geçmişte ne de günümüzde söz konusu kişiyle doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir şekilde ve herhangi bir gerekçeyle hiçbir ilişkide bulunmadığımız gibi, kendisinin de kurumlarımızda üyeliği asla söz konusu olmamıştır.

Büyük Mason Mahfili Derneği olarak Türkiye Cumhuriyeti yasaları gereğince kurulmuş olan bizler, T.C. Anayasasına, yasalarına ve devletimize bağlı saygın bir kurum olarak sürekli devletimizin denetimi altında olduğumuzu bildiririz.  Bizler, geleneklerimizin ve tüzüklerimizin gereği olarak, din ve siyaset ile uğraşmayız, ekonomi politikaları ile ilgilenmeyiz. Kuruluşumuzdan günümüze gizli veya yasadışı bir amacımız ve eylemimiz asla söz konusu olmamıştır.

ADNAN OKTAR adlı şahısa MASON niteliği verilmesi iddiası ve bu iddianın dayanağı olarak ortalıkta dolaşan yazılar/görüntüler ise, erdemler üzerine kurulmuş olan MASONLUK kurallarına tamamen aykırı olan ve ne olduğu belirsiz, evrensel MASONLUK bünyesinde hiçbir tanınırlığı, geçerliği, saygınlığı ve yeri olmayan birileri tarafından çıkar amaçlı olarak hazırlandığı ve verildiği anlaşılan bir tür tiyatro gösterisidir.

Kimi kişilerin yazılarında/söylemlerinde kullandığı “Masonik Yapılanma” ifadesi     büyük bir bilgi eksikliğinden kaynaklanmakta ve hepimizi rencide etmektedir. Farklı ülkelerde ve farklı zamanlarda, Masonluk adının gizli yapılanmalarla birlikte anılmasına neden olmuş değişik örgütlenmelerin yarattığı algıyla ve böylesi yapılanmalarla hiçbir surette ilgimiz ilişkimiz yoktur ve olması da mümkün değildir.

Bu bağlamda MASON niteliği ile söz konusu kişinin anılıyor olmasını şiddetle reddediyor, gerçeğin bilinmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı yapmayı zorunlu görüyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz. 

Özgür Masonlar Büyük Locası
Büyük Mason Mahfili Derneği

Not: Bu yazının tamamen ve/veya kısmen izinsiz kullanılması durumunda tüm yasal haklarımız saklıdır.

13.02.2017 Tarihli Kamuoyu Duyurusu

Aynı ortak amaç doğrultusunda tüm insanların barış ve mutluluğunu hedefleyen, tamamen bağımsız yasal dernek yapılanmaları içinde farklı gelişim aşamalarında çalışmalar yapan, aşağıda adları yazılı dört mason kuruluşunun yöneticileri, kamuoyunda “Mason “ sözcüğünün geneli kapsayan bir karşılık bulduğunu dikkate alarak, ortak bir açıklama yapma gereğini duymuşlardır.

Derneklerimizin ya da çalışma birimlerinin, din ve politika konularında belirleyici bir davranış içinde bulunmaları ya da üyelerini böyle bir tutuma yönlendirmeleri söz konusu değildir. Tüm üyelerimiz inanç ve politik düşüncelerini bireysel kimlikleriyle ve tam bir özgürlük içinde geliştirebilir, toplumsal yaşamda istediği uygulamalarda bulunabilir ancak bunları Masonluk ortamına taşıyamaz. Geleneklerimizin ve tüzüklerimizin gereği olarak, mason dernekleri din ve politika konularında taraf olamaz.

Ülkemizi terör bataklığına çekmek isteyen bazı örgütlerden söz ederken, kimi kişilerin kullandığı “masonik yapılanma” sözcüğü büyük bir bilgi eksikliğinden kaynak bulmakta ve hepimizi rencide etmektedir. Farklı ülkelerde ve farklı zamanlarda, Masonluk adının gizli yapılanmalarla birlikte anılmasına neden olmuş değişik örgütlenmelerin yarattığı algıyla ve böylesi yapılanmalarla hiçbir surette ilgimiz yoktur ve olamaz. Ülkemizdeki masonik yapılanmalar tümüyle yasal dernek çatısı altında, tam bir açıklık ve şeffaflıkla çalışmaktadır. Üye listelerimizden çalışma kitaplarına, iç ve dış yazışmalarımızdan toplantı tutanaklarımıza kadar her şey kayıt altındadır ve ulusal yasalara bağlılık kurumsal ya da bireysel her türlü çıkarın üstündedir. Mason kurumlarımızın asla gizli bir yapılanması yoktur; üye olmayanlara kapalı olan çalışmalarımız her zaman devlet denetimine açıktır. Aslında ilgili olmayanlara kapalı çalışmak sadece Masonluğa özgü değildir, hemen her kurum ve kuruluşta aynı ilke geçerlidir.

Kurumsal ilkeleri ve evrensel gelenekleri insan sevgisinde ve barış ülküsünde somutlaştıran düşünsel çalışmalarımız, üyelerimizin bireysel gelişimine yöneliktir.

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
İstanbul, 13 Şubat 2017

Mason Derneği
Büyük Mason Mahfili Derneği
Kadın Mason Büyük Locası
Kadın Mason Derneği