KAMUOYUNA DUYURU

Kamuoyunda Özgür Masonlar Büyük Locası olarak bilinen Büyük Mason Mahfili Derneği, 1966 yılında T.C. Anayasası ve yasaları uyarınca kurulmuş bir dernek olup, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Ulusumuzun tüm değerlerine bağlı ve saygılıdır. İlgili Devlet Makamlarının bilgisi dâhilinde olan Resmi Tüzüğünde yazılı amaç ve ilkeleri doğrultusunda insanlığa yararlı olma amacı ile çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm faaliyetleri Devletin ilgili kurumlarının bilgisi ve denetimi altındadır.

Kurulduğu günden bugüne kadar gerek Türkiye’de gerekse uluslararası ölçekte hiçbir siyasi faaliyeti, hiçbir siyasi girişimi veya eylemi olmamış, doğrudan veya dolaylı olarak siyasetle uğraşmamış, siyasi tutum sergilememiş, hiçbir siyasi görüş açıklamamıştır. Siyasi parti, örgüt veya oluşumlar ile doğrudan veya dolaylı bağlantısı olmamıştır. Kaldı ki Masonluk kurumunun amaç, ilke ve kuralları gereği siyasetle ilgilenmesi mümkün de değildir.

Öte yandan elbette dernek üyeleri, her Türk vatandaşı gibi yasalar çerçevesinde bireysel siyaset yapabilir, aktif siyasete girebilir, siyasi görüşünü ve duruşunu özgürce sergileyebilir. Derneğimiz, üyelerinin Anayasal vatandaşlık haklarından olan siyasi yaşamlarına karışmaz, karışamaz. Dolayısıyla, üyelerinin özel alanlarını ilgilendiren siyasi faaliyetlerinin, Özgür Masonlar Büyük Locası’nın kurumsal yapısı ile bir ilgisi, ilişkisi veya bağı kesinlikle söz konusu değildir.

Ülkemizdeki diğer Mason derneklerinin de benzer şekilde faaliyet gösterdiğine inanıyor, bu inançla hepsine ve tüm üyelerine, kardeşçe ilişkilere uygun olarak, kapılarımızı ve gönüllerimizi her zaman açık tutuyoruz.

Zaman zaman çeşitli yayın organlarında Masonların siyasete müdahale ettiği, Mason Derneklerinin birbirleriyle çekişme içerisinde olduğu yönünde asılsız iddialar ve dayanaksız yorumlar görülmekte ise de kesinlikle böyle bir durum söz konusu değildir. Aksi yöndeki haber, yorum veya açıklamaları Özgür Masonlar Büyük Locası olarak şiddetle reddediyoruz.

Değerli Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

14.09.2023

ÖZGÜR MASONLAR BÜYÜK LOCASI

 

Kamuoyu Duyurusu: 15.07.2020

Tüm insanların barış ve mutluluğunu hedefleyen, tamamen bağımsız yasal dernek yapılanmaları içinde çalışmalar yapan, Valilik ve Kaymakamlıkça her türlü denetime açık olan kurumumuz, kamuoyunda “Mason” sıfatının geneli kapsayan bir karşılık bulduğunu hatırlatarak bu açıklama kaleme alınmıştır.

Kurulduğumuzdan beri kesinlikle hiçbir şekilde derneğimizin, din ve politika konularında belirleyici bir davranış içinde bulunması ya da üyelerini böyle bir şekilde yönlendirmesi asla söz konusu değildir. Tüm üyelerimiz inanç ve politik düşüncelerini bireysel kimlikleriyle ve tam bir özgürlük içinde yaşayabilir, ancak bunları kesinlikle Masonluk ortamına taşıyamaz. Geleneklerimizin ve tüzüklerimizin gereği olarak, mason dernekleri din ve politika konularında kesinlikle taraf olmamış ve olmaları mümkün değildir.

Bazı yazılı basın ve sosyal medyada kurumumuz aleyhinde yapılan karalama ve iftiralara her zaman yasal zeminde resmi internet sitemiz üzerinden noter kanalıyla verdiğimiz yanıtlara rağmen, temelsiz, iftira ve düzmece yalanların sürdüğünü üzülerek izliyoruz. Bugüne kadar bu iftiraları sürdürenlerin iddialarını yasal olarak kanıtladıklarına da şahit olmadığımızı açıklarız.

Son zamanlarda sürekli artan ve kimi kişilerin kullandığı “masonik yapılanma” ifadesi ile bizi sürekli karalamaya yönelik iftiralar, bilgi eksikliğinden kaynak bulmakta ve hepimizi rencide etmektedir. Biz, T.C. Anayasası çerçevesinde, tamamen yasal dernek çatısı altında, tam bir açıklık ve şeffaflıkla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz ve Covid 19 salgını sebebiyle T.C. İçişleri Bakanlığı’nın yönergesi doğrultusunda çalışmalarımız tüm dernekler gibi bu süreç için askıya alınmıştır.

Üye listelerimizden çalışma kılavuzlarına, iç ve dış yazışmalarımızdan toplantı tutanaklarımıza kadar her etkinliğimiz resmen kayıt altındadır ve ülkemizin ve devletimizin yasalarına bağlılık kurumsal ya da bireysel her türlü çıkarın üstünde ve en önemli değerimizdir.

Kurumuzun asla gizli bir yapılanması yoktur; üye olmayanlara kapalı olan çalışmalarımız her zaman devlet denetimine açıktır. Kurumsal ilkeleri ve evrensel gelenekleri insan sevgisi temelli barış ülküsünde somutlaşan düşünsel çalışmalarımız, üyelerimizin bireysel gelişimine yöneliktir.

Özgür Masonlar Büyük Locası (Büyük Mason Mahfili Derneği) Cumhuriyetimizin temel ilkelerine, anayasamıza ve demokrasiye sonuna kadar bağlı, demokrasimize yapılacak her türlü darbe ve müdahaleye karşı ve her zaman devletimizin yanındadır.

Kamuoyuna Saygıyla duyururuz.                                     

Büyük Mason Mahfili Derneği
ÖZGÜR MASONLAR BÜYÜK LOCASI 

Zorunlu Kamuoyu Açıklaması

Son günlerde ADNAN OKTAR adlı şahıs üzerinden kamuoyunda MASONLUK hakkında olumsuz algı yaratacak gerçek dışı haberler yayınlanmaktadır.

Özgür Masonlar Büyük Locası (Büyük Mason Mahfili Derneği) olarak ne geçmişte ne de günümüzde söz konusu kişiyle doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir şekilde ve herhangi bir gerekçeyle hiçbir ilişkide bulunmadığımız gibi, kendisinin de kurumlarımızda üyeliği asla söz konusu olmamıştır.

Büyük Mason Mahfili Derneği olarak Türkiye Cumhuriyeti yasaları gereğince kurulmuş olan bizler, T.C. Anayasasına, yasalarına ve devletimize bağlı saygın bir kurum olarak sürekli devletimizin denetimi altında olduğumuzu bildiririz.  Bizler, geleneklerimizin ve tüzüklerimizin gereği olarak, din ve siyaset ile uğraşmayız, ekonomi politikaları ile ilgilenmeyiz. Kuruluşumuzdan günümüze gizli veya yasadışı bir amacımız ve eylemimiz asla söz konusu olmamıştır.

ADNAN OKTAR adlı şahısa MASON niteliği verilmesi iddiası ve bu iddianın dayanağı olarak ortalıkta dolaşan yazılar/görüntüler ise, erdemler üzerine kurulmuş olan MASONLUK kurallarına tamamen aykırı olan ve ne olduğu belirsiz, evrensel MASONLUK bünyesinde hiçbir tanınırlığı, geçerliği, saygınlığı ve yeri olmayan birileri tarafından çıkar amaçlı olarak hazırlandığı ve verildiği anlaşılan bir tür tiyatro gösterisidir.

Kimi kişilerin yazılarında/söylemlerinde kullandığı “Masonik Yapılanma” ifadesi     büyük bir bilgi eksikliğinden kaynaklanmakta ve hepimizi rencide etmektedir. Farklı ülkelerde ve farklı zamanlarda, Masonluk adının gizli yapılanmalarla birlikte anılmasına neden olmuş değişik örgütlenmelerin yarattığı algıyla ve böylesi yapılanmalarla hiçbir surette ilgimiz ilişkimiz yoktur ve olması da mümkün değildir.

Bu bağlamda MASON niteliği ile söz konusu kişinin anılıyor olmasını şiddetle reddediyor, gerçeğin bilinmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı yapmayı zorunlu görüyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz. 

Özgür Masonlar Büyük Locası
Büyük Mason Mahfili Derneği

Not: Bu yazının tamamen ve/veya kısmen izinsiz kullanılması durumunda tüm yasal haklarımız saklıdır.