Nasıl Mason Olunur ? Masonluğa girmek çok zor mudur?
Masonluk, niteliği gereği, üyelerini özenle seçerek alan bir kurumdur. Bu nedenle Masonluğa girmenin çok zor olduğu düşünülebilir. Fakat öyle olursa, çevremizde pek az sayıda “mason” var demektir. Aksine, çevremizdeki epeyce mason varsa, bu kez de Masonluğa girmenin hiç de zor olmadığını düşünmemiz gerekir. İşin doğrusu, Masonluğa girmenin “zor” ya da “kolay” olarak nitelenmesinin yanlış olduğudur. Mason olabilmek için gereken bireysel nitelikleri olan ve isteyen her kişi Masonluğa girebilir.

Masonluğa alınacak kişilerde ne gibi nitelikler aranır?
Bir mason kuruluşuna üye olmak isteyen kişinin her şeyden önce bu konuda herhangi bir baskı ya da zorlama altında olmaması gerekir. Aday, salt kendi özgür buyrultusuyla “mason” olmayı istemelidir.

Her mason örgütünün tüzüklerinde, localara üye olarak alınabilecek kişilerin ne gibi nitelikler taşımaları gerektiği belirtilmiştir. Bu zorunlu nitelikler, hem ilgili mason derneğinin bulunduğu ülkenin yasaları, hem de ilgili Büyük Loca’nın benimsediği Masonluk anlayışı uyarınca, bir diğer mason örgütünün öngördüğü koşullardan yer yer bir takım farklılıklar gösterebilir. Bununla birlikte, bir mason adayında aranan temel nitelikler şöyle sıralanabilir:
• Ergin yaşta (21 yaşını tamamlamış) ve özgür insan olması;
• Uygar haklara sahip bir kişi olması;
• Masonluğun öğretimini anlayabilecek düzeyde yeterli eğitim ve öğrenim görmüş bulunması;
• Loca çalışmalarına katılmasını engelleyebilecek türde önemli bir hastalığı, bir ruhsal ya da sinirsel rahatsızlığı ya da bedensel sakatlığı olmaması;
• Derneğe giriş ödentisini, sonra yıllık ödentileri sıkıntı çekmeden karşılayabilecek yeterli ekonomik gücünün bulunması;
• Üyesi olacağı locada toplantılara düzenli bir şekilde katılma olanağı bulunması;
• Masonluğun ilkelerine, çalışma kurallarına ve yöntemlerine, ilgili derneğin tüzüklerine, locaların ve yetkili organların kararlarına uymayı kabul etmesi.

Kadınların “mason” olamayacaklarını öngören mason örgütlerinde, “erkek olmak” bu niteliklerin en başında gelir. Her masonun belirli bir dinsel inancının olmasını zorunlu gören örgütlerde de, bu niteliklere “inanç koşulu” eklenir.

Gerekli niteliklere sahip herkes mason olabilir mi?
Masonluğun çok eskiden kalma geleneklerinden biri uyarınca; bir kişinin yalnızca “mason” sıfatını almasının düşünülmesiyle yetinilmez. Mason olacak kişinin, Masonluğun amaçları doğrultusunda, ilkeleriyle uyumlu bir şekilde gelişip ilerleme yeteneği göstermesi de öngörülür. Dolayısıyla, belirtmiş olduğumuz nitelikler, Masonluğa girebilmek için “gerekli” sayılır; ama “yeterli” değildir. Masonluğa girecek bir adayın birtakım töresel niteliklere de sahip olması gerekir. Fakat bu nitelikler, bir mason derneğinin tüzüklerinde ayrıntılı bir biçimde yazılı olarak bulunamaz; çünkü bunlar, kişilerin değer yargılarına bağlı niteliklerdir. Bir mason adayının Masonluğa kabul edilip edilmemesine karar veren loca üyeleri, bunları, gerek Masonluktaki deneyimleri gerekse kendi görüş ve eğilimleri uyarınca göz önünde tutarlar.

Masonluğa girmek isteyen, fakat hiçbir tanıdığı bulunmayan bir kişi ne yapar?
Masonluğa girmek isteyenin çevresinde, genellikle “mason” olan bir kişi vardır; ama o, tanıdıkları arasında kimlerin mason olduğunu bilmemektedir. Bu konuda onlara soru da yöneltemeyeceği için, bu durum bir çıkmazdır.

Bununla birlikte, günümüzün olanakları, Masonluğa girmek isteyen bir kişinin mutlaka önceden tanıdığı masonların bulunmasını zorunlu tutmakta değildir. Bunu içtenlikle isteyen kişi, mason derneklerinin adresini bulabilir, yürekliyse gidip kapıyı çalarak “Önce beni tanıyın, uygun bulursanız önerirsiniz” diyebilir. İnternet aracılığıyla iletişim sağlayıp dileğini iletebilir. İyi niyetli olduğu anlaşılırsa, gerekli tanışmalar sağlanır.

Önerilen herkes kabul edilir mi?
Öneri, ilgili locanın toplantılarının birinde gündeme alınarak görüşülür. Kimi zaman, bundan önce aday hakkında bir “ön soruşturma” da yapılır. Öneri uygun bulunursa adaydan Masonluğa girmek istediğini belirten bir başvuru dilekçesi alınır.

Adayın Masonluğa girme başvurusu da yine aynı locanın gündemine alınarak üzerinde görüşülür ve oylama yapılır. Kabul edilmeyebilir. Kabul edilirse, locanın bağlı olduğu Büyük Loca’nın tüzükleri uyarınca yürütülmesi gereken birtakım yönetsel işlemler vardır. Örneğin adayın kimlik bilgileri askıya çıkarılır. Hiçbir itiraz yapılmazsa, aday hakkında “soruşturma” (tahkikat) yapılır. Bunun için, adayı tanımayan birkaç mason görevlendirilir. Bu kişilerin aday hakkında verecekleri raporlar da locanın gündemine alınarak görüşülür. Tüm bu aşamalar boyunca işlemlerin ertelenmesi ya da adayın başvurusunun geri çevrilmesi (reddedilmesi) söz konusu olabilir.